Skip to content
NÁŠ TÝM

Seznamte se s týmem IPEP

doc. MUDr. Jaromír Matějek, LLM, Ph.D, Th.D.

Zakladatel etického poradenství v ČR, pediatr a akademický pracovník 1. LF UK a 3. LF UK

Jaromír Matějek je zakladatelem a tvůrcem systému etického poradenství v České republice. Původním povoláním je dětský lékař, později se z něj stal etik, filozof a teolog. Získal nejvyšší německou kvalifikaci v oblasti etického poradenství Ethikberater/Koordinator/Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM). Na jejím základě a za přispění zkušeností z vlastní praxe a výzkumu jako první v ČR zavedl službu etického poradenství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zároveň od roku 2015 vede pro zájemce o tuto problematiku kurz etického poradenství.

Kromě mnohaleté praxe dětského lékaře vyučuje lékařskou etiku na 1. lékařská fakultě Univerzity Karlovy a na 3. lékařská fakultě Univerzity Karlovy. V rámci své výzkumné i pracovní činnosti se zabývá tématy rozhodování na konci života a dříve vyslovených přání. Je zakladatelem a předsedou Sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Advokátka se specializací na medicínské právo, výzkumný pracovník v Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

V rámci advokátní praxe se věnuje problematice ochrany pacientských práv, včetně problematiky náhrady újmy na zdraví, úhrady léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života a smrtí. Spolupracuje s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života.

O medicínsko-právních otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů pod IPVZ. Ve spolupráci s organizací Medlaw se podílím na vzdělávání studentů medicíny a mladých lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách a specifických zdravotních službách. Podílí se na přípravě nebo připomínkování zdravotnicko-právní legislativy.

V současně době studuje doktorské studium v oboru Bioetika na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V rámci studia se věnuje tématu využití etického poradenství v rozhodování na hranici viability.